Voorwaarden Service & Zekerheidsplan

Voor alle contracten:

 • De traplift wordt 1 x per jaar (vanaf het 2e jaar) grondig gecontroleerd en onderhouden. Deze inspectie vindt plaats op werkdagen tussen 08.00 en 16.00 uur. Indien u op het vooraf afgesproken tijdstip niet aanwezig bent, wordt een latere onderhoudsbeurt in rekening gebracht.
 • Accu’s en batterijen zijn uitgesloten.
 • Handicare is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar en zal zich inspannen om zo snel mogelijk te reageren.
 • Tijdens het jaarlijks onderhoud wordt de traplift technisch gereinigd. Het servicecontract voldoet niet in het schoonmaken van de liftinstallatie.
 • Het servicecontract is per maand schriftelijk opzegbaar. Er vindt geen restitutie van reeds voldane betalingen plaats.
 • De prijs van het servicecontract zal — automatisch en dus zonder dat daarvoor enige aanzegging nodig is — jaarlijks per 1 januari worden herzien aan de hand van de Consumentenprijsindexcijfers (CPI), Alle Huishoudens. (Als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De basis hiervoor vormt de stijging van dit prijsindexcijfer over 12 maanden voorafgaand aan de maand september van het voorgaande kalenderjaar.)
 • Gevolgschade en/of kosten die het resultaat zijn van het buitenwerking zijn van de trapliftinstallatie ongeacht de oorzaak daarvan kunnen niet worden verhaald op Handicare.

All-in servicecontract (1-jaar en 5-jaar):

 • Meldingen n.a.v. een defect aan uw traplift, worden verholpen zonder extra kosten in rekening te brengen, mits deze reparaties en onderdelen het gevolg zijn van normale slijtage en falen van de traplift. Uitgesloten zijn reparaties die het gevolg zijn van onjuist of oneigenlijk gebruik, reparaties of pogingen daartoe door anderen dan door Handicare erkende monteurs, evenals water- en brandschade.
 • Het 1-jaar all-in servicecontract gaat in op de datum van ondertekening en wordt automatisch beëindigd wanneer de lift de leeftijd van 10 jaar bereikt. Facturatie vindt plaats per jaar vooraf.
 • Het 5-jaar all-in servicecontract gaat in op de initiële installatiedatum van de lift en wordt automatisch beëindigd wanneer de lift de leeftijd van 5 jaar bereikt. Facturatie vindt plaats éénmalig voorafgaand aan de 5 jaar.

Preventief servicecontract

 • Facturatie vindt plaats na uitvoer van het onderhoud.
 • Werkzaamheden die niet onder de onderhoudsbeurt vallen, zoals reparaties en het verhelpen van storingen, worden apart in rekening gebracht.
 • Het preventief servicecontract gaat in op de datum van ondertekening

De fabrieksgarantie op nieuwe trapliften bedraagt 2 jaar.

De fabrieksgarantie en servicecontracten doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten welke u als consument toekomen aangaande garantie en conformiteit.

Downloaden als PDF?

U kunt hier de voorwaarden als PDF downloaden.